Welcome! We’re glad you’ve landed on our site and hope you'll be inspired by our stories and images to find out more about our classes. We’re proud of our great commitment to quality teaching, best environment yoga house in town, excellent value of membership to members, and outstanding service people all that the studio is here for you.

However, we are not designed for everyone but people who are meant to find us. So, have a look around the site, and be sure to read note DL* in the end of this page, follow up with regulations before joining a class, or not coming at all:  

- at least 3 minutes early arrival,  
- starting the class on time,  
- not having/using phone - being quiet in classroom,  
- leaving the class when the teacher says so.  

Xin đọc chữ Việt Nam ở dưới NNVNXX**

-------------

 

Yoga Living changes this schedule frequently to adapt to attendance rate, seasons, availability of classrooms and teachers

If having website traffic issue, the schedule will be available on FB https://www.facebook.com/YogaLivingStudio 

This schedule is valid from now to November 3rd, 2014.

  

-------------

  

promotion now for 3-class-a-week

$39 for 2 months, $59 for 4 months, $79 for 6 months

- any 3 class a week

- start now on the date of purchase

- not able to devide the membership credit, able to transfer

    

MONDAY

11:00 am

Hatha -
    Lien L. 

11:30 am

Hatha -
Tina

12:05 pm

Ashtanga -
An

 4:00 pm

Hatha -
Lien L.

 5:05 pm

Hatha  -
Tina

MONDAY

5:30 pm

Hatha -
Khang

6:00 pm

Ashtanga -
Vy

6:30 pm

Ashtanga -
Ha

7:00 pm

Ashtanga -
K.Hung

MONDAY
TUESDAY
 
11:30 am

Ashtanga -
An

12:05 pm

Ashtanga -
Ha

4:00 pm

Hatha -
Lien L.

5:05 pm

Ashtanga -
Ha

TUESDAY

5:30 pm

Hatha -
Khang

6:00 pm

Ashtanga -
An

6:30 pm

Hatha -
Khang

7:00 pm

Vinyasa -
Tina

TUESDAY
WEDNESDAY
DL*  
11:30 am

Hatha -
Lien L.

12:05 pm

Hatha -
Tina

            

           
           

5:05 pm

Hatha -
Tina

WEDNESDAY

5:30 pm

Ashtanga -
K.Hung

6:00 pm

Hatha -
Khang

6:30 pm

Ashtanga -
  Ha

7:00 pm

Hatha -
 Khang.

WEDNESDAY 
THURSDAY
NNVNXX**
11:30 am

Hatha -
Khang

12:05 pm

Ashtanga -
An

                 

                 
                

 5:05 pm

Hatha -
Tina

THURSDAY

5:30 pm

Ashtanga -
Ha

6:00 pm

Hatha -
Tina

6:30 pm

Hatha  -
Khang

7:00 pm

Vinyasa -
Tina

THURSDAY
FRIDAY
 
11:30 am

Hatha -
Lien L.

12:05 pm

Hatha -
Tina

                 

                 
                

 5:05 pm

Hatha -
Tina

FRIDAY

5:30 pm

Ashtanga  -
Ha

6:00 pm

Ashtanga -
K. Hung

6:30 pm

Hatha  -
Lien L.

              

                 
                 

FRIDAY
SATURDAY

    10:00 am

Ashtanga -
Ha

             

                 
  

    3:00 pm 

   Hatha -   
 Khang

                 

                 
               

SATURDAY

   

      
  

            

             
              

 

     
  

   

      
     

SATURDAY
SUNDAY

  10:00 am

Hatha -
Tina

               

                
              

3:00 pm

Vinyasa -
     Tina     

                

             
            

SUNDAY

               

                
              

               

                
              

               

                
              

               

                
              

SUNDAY

 

DL* the door will be locked, when its class is starting. This is to protect our members from late arrival distraction, so we can start the class in meditation peace.

 

NNVNXX** Nên hay không nên đi đến Yoga Living?

Yoga Living mong muốn chỉ đón chào những hội viên có lối sống văn minh với tính quốc tế cao. Chúng tôi nhận thấy không chỉ đóng góp tinh thần tích cực, họ còn cư xử tự trọng bằng cách tôn trọng những hội viên khác, tử tế nhân văn với những giáo viên yoga và nhân viên nhỏ tuổi. Yoga Living thích thú và yêu mến những hội viên này vì phong cách sống đẹp thể hiện tâm trí tĩnh lặng phù hợp với một yoga studio, đặc biệt trân trọng việc họ luôn vào lớp đúng giờ để cùng với các hội viên khác tạo ra một môi trường yoga có năng lượng tinh thần cao. 

Ngược lại, xin được thẳng thắn không hoan nghênh với những người có thói quen đến trễ. Vì luôn có 20 – 30 hội viên vào lớp trước khi bắt đầu để chờ thưởng thức những phút thiền khởi động quý giá, Yoga Living cần bảo vệ quyền lợi chính đáng này bằng cách đóng cửa chính trước 3 phút, cũng như khóa cửa lớp khi lớp học bắt đầu.

Trong hơn 5 năm qua, chúng tôi luôn nhất quán về quy định đúng giờ này và không bao giờ thương lượng cho mục đích thương mại. Vì sự bình yên yoga, xin cân nhắc phong cách cá nhân trước khi quyết định có thể mua hay không mua thẻ tập ở Yoga Living.