Welcome! We’re glad you’ve landed on our site and hope you'll be inspired by our stories and images to find out more about our studio. We’re proud of our great commitment to quality teaching, best environment yoga house in town, excellent value of membership to members, and outstanding service people all that the studio is here for you.

Have a look around the site, and please consider the following before joining a class:  

- at least 3 minutes early arrival, to start the class on time,  
- not having/using phone - being quiet in classroom,  
- leaving the class when the teacher says so.

Kindly note that the door will be locked when its class is starting, to stop any late arrival distraction, so the class can begin in meditation peace. 

Những người thích trễ NNVNXX**

-------------

 

Yoga Living changes this schedule frequently to adapt to attendance rate, seasons, availability of classrooms and teachers

If having website traffic issue, the schedule will be available on FB https://www.facebook.com/YogaLivingStudio 

This schedule is valid from now to December 28th, 2014.

 ------------- 

  

 promotion now  

3-class-a-week  $16 for a month, $29 for 2 months, $39 for 3 months, $45 for 4 months

any 3 class a week, start now on the date of purchase, not able to devide the membership credit, able to transfer

  

 unlimited yoga   $139 for 6 months,  $199 for a year

all classes you can join, start now, not able to devide but able to transfer the credit, valid by December 30th, 2014.

  

    

MONDAY

11:00 am

Hatha -
Lien L.

70*

11:30 am

Hatha -
Tina

70*

12:05 pm

Ashtanga -
An

50*

 4:50 pm

Hatha -
Khang

50*

MONDAY

5:20 pm

Hatha -
Tina

70*

5:50 pm

Ashtanga -
Ha

70* 

6:20 pm

Hatha -
Khang

100k*

6:50 pm

Ashtanga -
   K.Hung

100*

  7:15 pm

 Ashtanga -
  Ha

100* 

MONDAY
TUESDAY

             

                 
  

 

11:30 am

Ashtanga -
An

70*

12:05 pm

Ashtanga -
Ha

70*

4:50 pm

Ashtanga -
Ha

50*

TUESDAY

5:20 pm

Hatha -
Khang

100*

5:50 pm

Ashtanga -
An

 70*

6:20 pm

Hatha -
Tina

100k*

6:50 pm

Hatha -
Khang

100*

  7:15 pm

 Vinyasa -
  Tina

100* 

TUESDAY
WEDNESDAY

             

                 
  

 

11:30 am

Hatha -
Lien L.

100*

12:05 pm

Hatha -
Tina

70*

4:50 pm

no class
                 

 

WEDNESDAY

Closed for 
Christmas  

               

 

5:50 pm

no class
                

 

Closed for 
Christmas  

               

 

6:50 pm

no class
          

 

7:15 pm

 no class
                 

 

WEDNESDAY 
THURSDAY

             

                
  

 

11:30 am

Hatha -
Khang

100*

12:05 pm

Ashtanga -
Ha

70*

 4:50 pm

no class
              

 

THURSDAY

5:30 pm

Ashtanga -
An

 

6:00 pm

Hatha -
Tina

 

6:30 pm

Ashtanga  -
K. Hung

 

6:50 pm

no class
                   

 

  7:15 pm

 no class
                  

 

THURSDAY
FRIDAY

             

                
  

 

11:30 am

Hatha -
Lien L.

100*

12:05 pm

Hatha -
Tina

70*

             

                 
  

 

FRIDAY

5:20 pm

Hatha  -
Tina

 

5:50 pm

Ashtanga -
Ha

 

6:20 pm

Hatha  -
Khang

 

6:50 pm

Hatha -
Lien L.

 

               

                
              

 

FRIDAY
SATURDAY

             

                
  

 

10:00 am

Ashtanga -
Ha

100*

             

                 
  

 

3:00 pm

Hatha -
Khang

100*

SATURDAY

   

      
  

 

            

             
              

 

 

     
  

 

   

      
     

 

               

                
              

 

SATURDAY
SUNDAY

             

                
  

 

10:00 am

Vinyasa -
Tina

100*

             

                 
  

 

3:00 pm

Vinyasa -
Tina

100*

SUNDAY

               

                
              

 

               

                
              

 

               

                
              

 

               

                
              

 

               

                
              

 

SUNDAY

50-70-100* is price for a drop-in payment at door, for example 70 means vnd 70,000 or 100 for vnd 100,000.

This is inclusive of class entrance ticket, drinking water, mat rental, hand towel, locker usage and shower facility.

Extra rent of vnd 5,000 for big shower towel and please consider to bring own soap/shampoo.   

 

NNVNXX**  

Hơn cả những lớp tập yoga là một phong cách sống 

Yoga Living mong muốn tạo ra một môi trường yoga ấm cúng, giàu tính nhân văn thân ái và có thể tin cậy. Để làm được một mái ấm như vậy chúng ta không chỉ nói về những việc sắp xếp những giáo viên có khả năng với RYT 200 của Yoga Alliance, có những phòng tập rộng rãi đẹp đẽ, bảng giá minh bạch, chi phí hội viên vừa phải, và những em nhân viên phục vụ chân thành thân thiện... mà phải thực hiện được những điều nói ra này.

Hơn 5 năm hoạt động, Yoga Living luôn nhất quán như vậy. Hiện tại, chúng ta đang có được một lịch các lớp tập giá trị cao cho các hội viên, trong đó mỗi lớp học có ít nhất 20 đến 30 người đến sớm mong chờ phút thiền khởi động quý giá. Để cam kết được với lời hứa đảm bảo chất lượng của từng lớp học, Yoga Living phải từ chối cho vào lớp với bất cứ cá nhân nào không thể tới phòng tập sớm để chuẩn bị hay không thể vào lớp được đúng giờ. Cửa chính được đóng lại trước 3 phút, cũng như cửa lớp khóa lại khi lớp học bắt đầu để đảm bảo cho một lớp tập đúng cách yoga.

Đôi lúc có những tình huống bất công cho các em nhân viên nhỏ tuổi, một vài người cho rằng họ là thượng đế tối cao khi bỏ tiền ra mua thẻ và yêu cầu một chế độ giờ cao su trong những cơn giận giữ. Nhưng chúng tôi không bao giờ thương lượng, cho dù họ có là ai đi nữa!

Vì sự bình yên yoga, xin cân nhắc phong cách cá nhân có thể không phù hợp để có thể tiết kiệm thời gian/năng lượng/tiền bạc bằng cách không đến/không mua/không tranh luận. Yoga Living khẩn khoản xin những người thích trễ đừng đến Yoga Living, để có thể cùng nhau thấy cuộc đời tươi đẹp với yoga theo cách riêng của mình.